Masz pytania? Zadzwoń: 796 980 963

Polityka prywatności i RODO

Administratorem danych osobowych jest firma 

1. Przetwarzanie danych osobowych

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

3. Szanujemy prawo do prywatności użytkowników i dbamy o bezpieczeństwo danych.

4. Dane osobowe i treści podawane drogą elektroniczną poprzez adres mailowy shop@naturale-home.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przedstawiania informacji o naszych usługach w reakcji na zapytania Użytkownika oraz w celu realizacji zamówienia.

5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały pozyskane oraz umożliwiający Usługodawcy realizowanie świadczonych przez siebie usług i wykonanie ciążących na nim obowiązków. W każdym momencie Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych.

6. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych • sprostowania swoich danych osobowych

• usunięcia swoich danych osobowych
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• przenoszenia swoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych
• cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

 

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: shop@naturale-home.pl

1. Pliki Cookies

2. W celu zapewnienia poprawnego działania Witryny, ułatwienia korzystania z niej oraz jak najlepszego dopasowania jej do potrzeb użytkownika, korzystamy z plików cookies (tzw. ciasteczek).

3. Ciasteczka zawierają dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym, dzięki czemu możliwe jest ich odczytanie po ponownym wejściu na Stronę.

4. Możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Możesz także w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub np. na stronie: www.allaboutcookies.org/manage-cookies

5. Jeżeli decydujesz się pozostać na Stronie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

6. Więcej o ciasteczkach możesz się dowiedzieć np. na stronie: wszystkoociasteczkach.pl * Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania aktualizacji powyższej polityki prywatności.

 

Rodo

Mając na uwadze powyższe, firma wywodzi uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, oraz

 1. zobowiązuje się do nie rozszerzania przyjętych ww. kryteriów bez uzyskania wcześniejszej zgody właścicieli danych 
 2. uwzględnia i szanuje prawa  właścicieli danych  zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi w szczególności w obszarach
 • ochrony danych  i ograniczania dostępu do nich wyłącznie dla osób upoważnionych
 • przekazywania danych podmiotom trzecim,
 • braku profilowania
 • braku przetwarzania danych wrażliwych
 • tam gdzie to je uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz dozwolone prawnie stosowania pseudonimizacji
 • notyfikacji o pozyskanych danych zgodnie art. 13 i art. 14 RODO
 1. przyjmuje związaną z tym odpowiedzialność przewidzianą przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym także dotyczącą  ew. zawinionego wycieku takich danych

 

Jeżeli firma będzie musiała przetwarzać dane osobowe w jakichkolwiek innych celach  - każdorazowo przetwarzanie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody. Firma nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

 1. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych

Firma może pozyskiwać dane osobowe w następujący sposób:

 

 

 1. Sposób zabezpieczenia danych zapobiegający naruszeniu przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane przez firmę przechowywane są w panelu klienta na platformie Shoper.  Platforma Shoper wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Dane osobowe  w zależności od celu ich przetwarzania – przechowywane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w Polityce Prywatności. W przypadku kiedy przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania np.
w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków - w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

 1. Obowiązki podmiotów powierzających firmie dane osobowe osób trzecich

Powierzając, udostępniając do firmy, lub otrzymując od firmy dane osobowe do przetwarzania, podmiot trzeci zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wynikających z nich obowiązków, warunków niniejszej polityki, oraz w zależności od celu w jakim dane osobowe zostają do firmy udostępnione, podmiot ten zobowiązuje się uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody podmiotów, których dane dotyczą, w tym ale nie wyłącznie na przekazanie tych danych do firmy z prawem udostępnienia tych danych podmiotom trzecim w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Mając na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach firma może udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu, podmiot trzeci zobowiązuje się stosować do obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz niniejszej polityki niezależnie od faktu czy występuje jako podmiot powierzający czy jako administrator.

Z chwilą przekazania do firma danych osobowych lub uzyskania danych od firma podmiot trzeci potwierdza iż przyjmuje na siebie i zwolni firma z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku uzyskania przez podmiot trzeci odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą. Powierzający, zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie do:

 1. Powierzania danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO w szczególności z art. 28, oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji współpracy, przez okres trwania współpracy
  i ew. zabezpieczania roszczeń z niej wynikających chyba, że okres przechowywania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. wykorzystania powierzonych mu przez firma danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych w momencie przekazania danych osobowych lub w terminie późniejszym, po uprzedniej akceptacji ze strony firma
 4. zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód uprawniających do udostępnienia firma danych osobowych celem dokonania dalszego powierzenia na rzecz podmiotów trzecich. W przypadku gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia przez firma, podmiot trzeci oświadcza, że firma może tego dokonać, oraz gwarantuje iż ma prawo w tym celu udostępnić dane osobowe do firma, i że w zakresie tych danych podmiot trzeci uważany jest za Administratora i wykonuje obowiązki określone w art. 12, 13 i 14 RODO. O ile na firma ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Strony umawiają się iż obowiązki te będą wykonywane przez podmiot trzeci, i podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność wobec firma za prawidłową realizację tych obowiązków, oraz odpowiada bez ograniczeń za ew. szkodę poniesioną przez firma z tytułu nieprawidłowego wykonania tych obowiązków.
 6. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, podmiot trzeci ma obowiązek usunąć lub zwrócić firma – zależnie od decyzji firma – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w celach ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

VII. Informację o prawach osób, których dane osobowe przetwarza firma

Firma zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:

 1. prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
 2. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
 3. prawo do sprostowania danych
 4. prawo żądania usunięcia danych
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 10. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, o ile takie przetwarzanie będzie maiło miejsce.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl